บ้านมือสองเชียงใหม่             เครือข่ายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

เงื่อนไขและข้อตกลงของสมาชิก

REALTORWORLD NETWORK

1. สมาชิกยินยอมที่จะยอมรับในระบบที่บริษัท เรียลเตอร์ เวิลด์ เน็ทเวิร์คจำกัด ได้กำหนดไว้

    ในเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก Realtorworld Network ทุกประการ

2. บริษัทฯจะให้คำแนะนำวิธีการทำงานในระบบสมาชิก Realtorworld Network และความรู้

    ในการทำงาน ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สมาชิก

3. เงื่อนไขและผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ ดังนี้

    3.1.สมาชิกตัวแทน Realtorworld Network นำ LIST รายการทรัพย์สินเข้ามาเสนอขายใน

    ระบบเครือข่าย หากรายการทรัพย์สินนั้นๆ ได้มีการซื้อขายโดยผ่านการแนะนำจาก บริษ้ทฯ

    หรือจากสมาชิก Realtorworld Network ท่านใดก็แล้วแต่สมาชิกที่นำทรัพย์สินเข้ามาในระบบ

    เครือข่ายจะได้รับผลตอบแทนจากการนำทรัพย์สินเข้ามาในอัตราร้อยละ 1 (1%) ของราคา

    ขายสุทธิที่เกิดขึ้น

    3.2.ในทางกลับกันหากสมาชิก Realtorworld Network ท่านใดก็ตามได้แนะนำหรือนำผู้ซื้อ

    เข้ามาเพื่อซื้อทรัพย์สินใน LIST รายการที่มีอยู่ในระบบเครือข่าย หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์

    จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1(1%)ของราคาสุทธิที่ขายได้ เช่นกัน

4.สมาชิก Realtorworld Network ท่านใดแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมใน

   เครือข่าย Realtorworld Networkให้ถือว่าสมาชิกท่านนั้นเป็นผู้แนะนำ สมาชิกผู้แนะนำ จะได้

   รับผลตอบแทนจากการแนะนำสมาชิกใหม่ในอัตราร้อยละ 10 (10%) ของ 1% จากราคา

   ขายสุทธิที่ขายได้ หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ หลังบริษัทฯได้รับเงินค่านายหน้าจากผู้ขาย

   ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว

    ตัวอย่างเช่น

             "สมาชิกผู้แนะนำA" ได้แนะนำ "สมาชิกใหม่B" เข้ามาเป็นสมาชิกในระบบ

         เครือข่าย Realtorworld Network" สมาชิกผู้แนะนำA" จะได้รับผลตอบแทนจากการที่

         "สมาชิกใหม่B" ขายทรัพย์สินในระบบได้ในอัตราร้อยละ 10 (10%) ของ 1% จากราคา

        ขายสุทธิที่ขายได้ แต่หาก "สมาชิกใหม่B" ได้แนะนำ"สมาชิกใหม่ C" เข้ามา

         เป็นสมาชิก Realtorworld Network และ สมาชิกใหม่ C" ขายทรัพย์ที่นำเข้ามาในระบบได้

         "สมาชิกผู้แนะนำ A" จะไม่ได้รับผลตอบแทน

         จาก "สมาชิกใหม่ C" แต่ "สมาชิกใหม่B" จะได้รับผลตอบแทนจาก "สมาชิกใหม่ C"

         แทน

5. การตัดสินใดๆ ก็ตามให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท เรียลเตอร์เวิลด์ เน็ทเวิร์ค

    จำกัด ถือเป็นข้อยุติ

6.สมาชิก Realtorworld Network สามารถที่จะเสนอขายทรัพย์สินทุกรายการที่ปรากฎใน

   WEBSITE  www.realtorworld.co.th ได้ทุกรายการ

7. บริษัท เรียลเตอร์เวิลด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จะมีบุคลากรของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือแนะนำ

    วิธีการในการนำเสนอการขายทรัพย์สินที่สมาชิก Realtorworld Network ได้นำเข้่ามา

    อย่างดีที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกท่าน

8. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงในการทำงานร่วมกันในระบบสมาชิกตัวแทน

    Realtorworld Network ทุกประการ